Ordens- og adfærdsregler for Midtfyns Golfklub

 

1. Formål

Formålet med ordens- og adfærdsreglerne er at sikre at såvel klubbens medlemmer, som gæster og ansatte til enhver tid føler, at Midtfyns Golfklub er et rart sted at være.

 

2. Kontrol

Klubben kan etablere adgangskontrol og generel kontrol på anlægget. Ansatte eller medlemmer, som udfører kontrol på anlægget, og som konstaterer uregelmæssigheder iht. klubbens ordens- og adfærdsregler, er berettigede til at afvise eller bortvise medlemmer eller gæster fra stedet. Anvisninger fra baneservice og ansatte skal altid følges.

Klubben forbeholder sig ret til at afvise og bortvise personer, der med påklædning, adfærd eller andet signalerer uacceptabel adfærd. Medlemmernes overtrædelse heraf kan medføre påtale, advarsel, karantæne eller i grove/gentagne tilfælde eksklusion.

3. Leje af golfbil

For leje af golfbil kræves som minimum gyldigt kørekort til alm. personbil. Bilen må kun benyttet på klubbens anlæg

4. Udstyr

Hver spiller skal have sit eget udstyr.

Bagvogne må aldrig trækkes eller parkeres mellem greens og disses greenbunkers. Hvis man benytter sko/støvler med spikes, må der kun benyttes softspikes.

5. Påklædning

Enhver spiller bør altid optræde i passende sømmelig påklædning overalt på klubbens område.

6. Spillet

Gyldigt medlemsbevis eller greenfee kvittering skal bæres synligt på bag eller vogn. Start fra andre teesteder end 1. tee medfører tab af alle rettigheder på banen. Spillet skal foretages uden unødige forsinkelser, og flighten skal holde sin plads ift. øvrige spillere på banen.

Ved søgning efter tabt bold skal der ”vinkes igennem” så snart det står klart, at bolden ikke umiddelbart kan findes (efter max. 1 minut)

Hurtigere spillende spillere skal ”vinkes igennem” så snart der er et frit hul foran.

Spillere må ikke spille, før spillerne foran er uden for rækkevidde. Hvis en spiller slår en bold i en retning, hvor der er fare for at ramme nogen, skal der øjeblikkeligt – højt og tydeligt – råbes ”FORE”. Skiltning med anvisninger på banen skal altid respekteres. Turf skal lægges på plads, nedslagsmærker på greens skal rettes op og sandbunkers skal rives

7. Banen og personalet

Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen, og der skal altid tages ubegrænset hensyn til disse. Der må aldrig slås i den retning, hvor banepersonalet arbejder, før det ved tydeligt tegn er tilkendegivet, at der må spilles.

Golfbanen er offentligt område, derfor skal der tages hensyn til ikke golfspillere. Pas på krydsende sti på 3. hul. Det er ikke tilladt at betræde anden mands jord for at hente bolde. Overtrædelse medfører bortvisning.

Træningsboldene på drivingrange er gratis for medlemmer og greenfeespillere og må kun benyttes på drivingrange. Der må kun slås bolde ud fra måtter. Der må ikke slås bolde ud, når der indsamles bolde på drivingrange. Boldkurve stilles tilbage til boldkasserne efter brug.

Indspil til puttinggreen er ikke tilladt. Puttinggreen skal i øvrigt behandles omhyggeligt og varsomt, som alle øvrige greens. Cigaretskod, tomme flasker og øvrigt affald må ikke smides på banen, men skal anbringes i de på teestederne opstillede skraldespande.

8. Hunde

Hunde må ikke medtages i klubbens restaurant og klublokale. På udendørsarealerne skal hunde føres i snor.

9. Klubhuset

Klubben driver automatsalg af drikkevarer, inkl. alkoholholdige drikkevarer, hvilket bidrager til klubbens samlede økonomi. Medbragte drikkevarer må af denne årsag derfor ikke nydes i klubhuset eller i dettes umiddelbare nærhed. Alkohol må ikke indtages af unge under 18 år.

Enhver hjælper med at opretholde orden i og omkring klubhuset. Der skal ryddes op efter indtagelse af mad og drikkkevarer.

De sidste, der forlader lokalerne, skal sørge for at alt lys er slukket og alle yderdøre og vinduer er forsvarligt lukkede.

Klubben er uden ansvar for spilleres eller gæsters værdigenstande og effekter, herunder også for udstyr, der opbevares i bagrum.

10. Rygepolitik

Det er ikke tilladt at ryge i klubbens lokaler og maskinhus. Rygning skal foregå udendørs.

11. Overtrædelse af reglerne

Overtrædelse vil medføre konsekvenser som afspejler overtrædelsens karakter og kan strække sig fra påtale til eksklusion. Ved afgørelsen vil der blive lagt vægt på overtrædelsens grovhed, eventuelle tidligere påtaler eller advarsler, risikoen for gentagelser samt hensynet til respekten for klubben og dens omdømme i samfundet. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 15. august 2012.