Nyheder fra klubben

Her ved starten på sæsonen 2021 (husk åbningsmatch søndag den 11. april) er der kommet nye kopper i alle huller, så flagene nu kan stå lige - som de helst skal. Det er jo stadig Oles Olie, der er sponsor for kopperne med deres logo sat på alle kopper....

Mandag den 22. marts var der indkaldt til arbejdsdag for alle, der kunne og ville bruge nogle timer på at løse opgaver til gavn for klubbens og dens mange greenfee-spillere. 20 havde meldt sig til hos formanden for baneudvalget, Flemming Anton, der efter en kop kaffe og et rundstykke sendte folk ud på job. En gruppe gik i gang med at samle de mange bolde op, der havde boret sig ned i jorden på driving range eller var endt ude i krattet ind mod hul 9. Der blev fundet mange bolde, så kassen blev fyldt godt op. Der er bestilt nye sommerbolde, så når sæsonen starter for alvor, bliver vinterboldene stillet væk til næste vinter, og de nye sommerbolde bliver stillet frem. En gruppe af specialister under ledelse af vores greenkeepere var imens gået i gang med at sætte de nye, flotte teesteds-infoskilte op. Nogle gik i gang med at grave ud to steder på hvert hul, ved 4800 meter og 5600 meter, det der tidligere hed gul og rød tee. Der skulle fjernes græstørv, hvor skiltene skulle stå. Så gik greenkeeperne i gang med at bore huller til stolperne ved hjælp af et benzin-drevet pælebor. Det blev til 72 huller, inden det hele var overstået og infotavlerne fremstillet af en af vores sponsorer, Nima, sat på plads. Det var først færdig et godt stykke hen på eftermiddagen. Der mangler nu kun at blive hældt noget grus i hullerne omkring pælene ved info-tavlerne. Det er et længe næret ønske, der nu er blevet opfyldt. De, der ikke var med til dette arbejde, gik i stedet i gang med at fjerne ukrudt i nogle af bunkers, så alt i alt en god dag, så banen bliver endnu mere indbydende for medlemmer og gæster. ...

Da der godt kunne bruges lidt flere frivillige til at rive bunkers i denne sæson kommer her en efterlysning. Der rives på tirsdage og torsdage (2 gange om ugen) fordelt på 2 hold tirsdag og 2 hold torsdag. Det betyder at man river hver fjortende dag. Det tager kun 2,5-3 timer pr. gang, så det burde være til at overse. Det ideelle ville være 4 personer pr. hold, så ialt 16 personer + 3-4 reserver. Ved 4 personer pr. hold kan man følges ad 2 og 2 og derved få en god snak og lidt sund motion. Så derfor tog telefon eller mail og ring/skriv til Bjarne Hansen på 21970769 eller mail til: bjarnefoged@gmail.com. På snarlig gensyn på banen. Bjarne Hansen Baneudvalget...

Du kan hente nedenstående som pdf-fil ved at klikke på linket herunder [mdocs single-file="3867" ] Etablering af træningsfaciliteter og opbevaringsfaciliteter til golfudstyr og golfvogne i Midtfyns Golfklub Midtfyns Golfklub ønsker at etablere træningsfaciliteter og opbevaringsfaciliteter til golfudstyr og golfvogne (buggies) til glæde for klubbens medlemmer, gæster og samarbejdspartnere. Etableringen er en del af en langsigtet udviklingsplan som vil øge alle brugeres muligheder for at dygtiggøre sig som golfspillere, og samtidig få motion og naturoplevelser på golfbanen. Vi er overbeviste om at det vil bidrage til at øge medlemstallet i klubben, bl.a. gennem et udvidet samarbejde med lokale skoler. Baggrund Midtfyns Golfklub blev etableret i 2008 og råder i dag over en 18-hullers golfbane. Træningsfaciliteterne består af en driving range, en putting green med en bunker samt et indspilsområde. Desuden er der klubhus med omklædningsrum, toiletter og køkken, samt en maskinhal, værksted m.v. til greenkeeperne. Klubben har to fastansatte greenkeepere. Til opbevaring af golfudstyr har vi to containere, hvor medlemmerne kan opbevare deres golfudstyr. Disse containere er utidssvarende og utætte, så man risikerer at udstyret bliver fugtigt og jordslået under opbevaring. Til parkering af golf-vogne er der et halvtag med plads til 4-6 golfvogne, hvilket er utilstrækkeligt. Golfbanen, bygningerne og øvrige faciliteter ejes af Midtfyns Golfanlæg A/S. Midtfyns Golfanlæg forpagter golfbanens arealer af henholdsvis Faaborg-Midtfyn Kommune og Niels Knud Eriksen. Forpagtningsaftalen med Faaborg-Midtfyn Kommune løber til 31. december 2035, mens forpagtningsaftalen med Niels Knud Eriksen løber til d. 31. december 2030. Midtfyns Golfklub forpagter det hele af Midtfyns Golfanlæg A/S, og står for den daglige drift af anlægget. Både golfklubben og selskabet er baseret på frivillig arbejdskraft fra medlemmernes side. Golfselskabets kapital er fremskaffet ved indskud fra virksomheder og private fra Ringeområdet. Selskabets vedtægter er indrettet, så aktionærerne ikke kan modtage udbytte. Nærværende projekt anlægges af Midtfyns Golfanlæg A/S og vil indgå i forpagtningsaftalen med Midtfyns Golfklub. Klubben har ca. 360 medlemmer og er inde i en positiv udvikling. Derudover har vi ca. 3.000 greenfeegæster årligt. For at fastholde og udbygge denne udvikling, vurderer vi imidlertid, at der er behov for at forbedre vores faciliteter. Vi mener, at det er en forudsætning for at fastholde især de yngre medlemmer af klubben, da der ellers vil være en risiko for at de flytter til klubber med bedre faciliteter. Vi mener også at vi kan tiltrække flere medlemmer, dels gennem øget rekruttering ved åbent hus-arrangementer, men også gennem et udvidet samarbejde med de lokale skoler, både folkeskoler og efterskoler. En undersøgelse fra Dansk Golf Union (DGU) har vist, at de fleste spiller golf for sportens skyld, dvs. for at blive dygtige til at spille golf. Det kræver naturligvis at der findes træningsfaciliteter der gør det muligt at træne de forskellige aspekter af spillet. Projektbeskrivelse Projektet omfatter etablering af træningsfaciliteter og opbevaringsfaciliteter til golfudstyr og golfvogne, og er tænkt som to bygninger, den ene bestående af overdækkede træningsfaciliter, og den anden til opbevaringsfaciliteter til golfvogne og golfudstyr. Placering Projektet indebærer også at aktiviteterne samles omkring klubhuset, og dermed vil styrke klubmiljøet og det sociale samvær i forbindelse med sporten. Da golfbanen blev anlagt, var det planen at der skulle være klubhus i den store bygning i Golfparken, hvor der også er parkeringspladser. De økonomiske forudsætninger har imidlertid ændret sig, og vi anser det ikke længere for muligt at bygge klubhus i dette område. Derfor vil vi samle aktiviteterne omkring det nuværende klubhus. I dag ligger træningsfaciliteterne ca. 200 m fra klubhuset, men vi vil vende driving range om, så udslagsstederne ligger tæt på klubhuset. De nuværende udslagssteder er vist som B3 på nedenstående udklip fra lokalplan nr. 84, Ringe Kommune, maj 2006. B2 viser klubhuset, og de nye udslagssteder placeres umiddelbart nordvest for klubhuset. Det vil således stadig være det samme areal der anvendes som driving range. De nye udslagssteder og opbevaringsfaciliteter til golfvogne og golfudstyr søges etableret på matrikel 1b, Bolteskov By, Ringe (ejet af Faaborg-Midtfyn Kommune), umiddelbart øst for skellet. Se nedenstående skitser. Kommunens Byg-afdeling har vurderet, at etableringen kræver en ændring af lokalplanen, og der er taget kontakt til kommunens Planafdeling herom. I forbindelse hermed ønsker vi at etablere adgang fra parkeringspladsen hen til klubhuset på den nordlige side af porten. Det indebærer, at der søges om at fjerne ca. 5-7 meter af sten- og jorddige fra klubhuset (porten til greenkeeperområdet) og i nordlig retning. Ansøgningen om digegennembrud er under sagsbehandling i kommunen. Skitse over ønsket placering af udslagssteder (overdækkede måtter) og opbevaringsrum (buggyskur og bagrum) og sti langs klubhuset. Skitse over matrikelskel (rød linje) og beskyttet sten- og jorddige (orange linje). Bygninger Der bygges som nævnt to bygninger. Bygningen til træningsfaciliteter vil være et halvtag som er ca. 5 meter bredt og 30 meter langt, dvs. ca. 150 m2. Der vil blive plads til 10 udslagssteder under halvtaget. Det vil være lukket mod vest og åbent mod øst. Desuden etableres et antal ikke-overdækkede udslagssteder. I forbindelse med byggeriet skal driving range i visse områder planeres, og der skal etableres en sti langs klubhuset ud til parkeringspladsen samt hen til udslagsstederne. Bygningen til opbevaringsfaciliteter består af to dele, dels til opbevaring af golfudstyr og dels parkering til golfvogne. Opbevaringsrummet vil være ca. 17 meter langt og ca. 6,5 meter bredt, dvs. ca. 110 m2. Bygningen isoleres og installeres med strøm så der er mulighed for opladning af eldrevne trolleys. Bygningen til parkering af golfvogne vil være ca. 26 meter langt og 3 meter bredt, dvs. ca. 80 m2. Det vil være et halvtag med åben indgang fra syd og lukket mod nord ud mod driving range. Der installeres strøm til opladning af de eldrevne golfvogne. Bygningerne placeres så de afløser de eksisterende bygninger, dvs. containerne vest for hegnet og halvtag samt hytten øst for hegnet. Projektet kan efter behov deles op i tre etaper, og vil i givet fald blive etableret i følgende, prioriterede rækkefølge: 1. Træningsfaciliteter 2. Bagrum 3. Buggyplads Skitse over træningsfaciliteter, bagrum og buggyplads. Etablering af opbevaringsrum og parkeringspladser til golfvogne vil også være tilgængelige for alle klubbens medlemmer, og giver tillige mulighed for udlejning af golfvogne til gæster. Budget Projektet forventes at koste 1.227.000 kr. i alt. Klubben bidrager selv med 150.000 kr. heraf. Se det vedlagte budget. Desuden søges om medfinansiering fra andre fonde. Hvis der ikke kan opnås finansiering til hele projektet på én gang, planlægges det gennemført i tre etaper: 1. Træningsfaciliteter 380.000 kr. 2. Bagrum 595.000 kr. 3. Buggyplads 252.000 kr. Midtfyns Golfklub modtager ikke anlægstilskud fra kommunen, men et lokaletilskud, som i 2020 var ca. 28.000 kr. Fritidsstrategi Projektet passer godt ind i kommunens ’Strategi for fritids- og friluftslivet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2019-2026’. I visionen hedder det bl.a.: Sammen om at skabe de bedste muligheder for et aktivt udeliv og stærke lokale fællesskaber. I 2026 er vi kendt som ét af Danmarks bedste områder for foreningsliv, et aktivt udeliv og tilgæn-gelighed til mødesteder, der samler fritids- og friluftslivet. Vi er særlig kendt for: - de unikke muligheder i og omkring Ø-havet, Bakkerne, samt naturområdet Tarup-Davinde. - stærke foreningsfællesskaber og mødesteder der samler. - det lokale samarbejde mellem foreningsliv, skoler og institutioner. - rummelighed - ved at borgere i alle aldre kan være aktive i fællesskaber, uanset særlige behov. Projektet bakker netop op om at styrke de ’stærke foreningsfællesskaber og mødesteder der samler’, og desuden at udvikle ’det lokale samarbejde mellem foreningsliv, skoler og institutioner.’ I strategien er der beskrevet fire indsatsområder og hertil mulige handlinger: 1. Foreningsudvikling Handlinger direkte målrettet en understøttelse og udvikling af foreningslivet. 2. Nye aktiviteter Sammen med foreninger, lokale virksomheder og/eller borgere har vi fokus på at igangsætte nye aktiviteter. Særligt fokus på aktiviteter, hvor nye bruger-grupper bliver aktive, og hvor selvorganiserede og organiserede mødes. 3. Mødesteder Fysiske faciliteter til flere brugergrupper - fra hallen til madpakkehuset i skoven. Vi vil fokusere på faciliteter, hvor det selvorganiserede og organiserede fritidsliv mødes. Kan også være events o.l. hvor de forskellige grupper mødes. 4. Ud i naturen Handlinger der fremmer muligheden for at dyrke det aktive udeliv. Projektet understøtter alle fire indsatsområder, idet det bidrager til udvikling af foreningslivet med nye aktiviteter og mødesteder i form af forbedrede fysiske faciliteter, som foregår via et aktivt udeliv. I strategien lægges der også vægt på handlingernes geografiske spredning i kommunen: Denne strategi fokuserer dog også på at udvikle det aktive udeliv på Ringeegnen, der har sine primære styrker på entreprenørskab, events/festivaler, friskole- og foreningsliv. Ringeegnen er et vigtigt bosætningsområde, hvor et stærkt foreningsliv og det aktive udeliv er en vigtig parameter i konkurrencen om tilflyttere. Midtfyns Golfklub er netop et resultat af det entreprenørskab der altid har eksisteret på Ringeegnen, og som det er vigtigt at holde fast i for at tiltrække nye borgere til området. I forhold til de beskrevne handlinger i strategien understøtter nærværende projekt især punkt B4: ’Flere unge fastholdes og seniorer inkluderes i foreningerne’, beskrevet med nedenstående handlinger Motion, bevægelse og et samfundsengagerende dannelsesaspekt skal være muligt i alle livsfaser - fra vugge til grav – med særligt fokus på attraktive og involverende tilbud til de unge og senior-gruppen Understøtte foreninger med elitesport - gode fysiske rammer og muligheder for tilpasning af uddannelse og arbejde er med til at fastholde unge i sporten, og samtidig uddanne sig Midtfyns Golfklub, d. 30. januar 2021...

Nye handicapregler – ny rating af Midtfyns 18 hullers golfbane – ændret fordeling af handicapnøgler. Altsammen på én gang. Her pr. 1/1 2021 træder så de nye WHS handicapsystem i kraft. Som mange sikkert har hørt så bliver ens golfhandicap fremover beregnet som et gennemsnit af de 8 bedste scorekort ud af de seneste 20 afleverede scorekort. Fra 1. januar 2021 vil man kunne se sit nye handicap i Golfbox – og det har allerede været muligt at ”smugkigge” et stykke tid. 20 scorekort Ved overgangen til det nye WHS-system går Golfbox 3 år bagud for at finde op til 20 scorekort, og der er nogle ”opstarts-regler” for dem med færre end 20 registrerede scorekort. Jo færre scorekort der er afleveret jo mindre har Golfbox at regne på, og derfor bliver det nye handicap tilnærmet det nuværende handicap bedst muligt. De fleste vil nok opleve at få et lidt højere handicap efter Nytår, men det skulle også gerne være et lidt mere retvisende handicap. Man skulle derfor få lidt lettere ved at spille op til sit handicap. Det nye handicapsystem er designet til, at alle scorekort fremover bør indtastes lige efter runden, altså hver gang man har spillet 9 eller flere huller. Alle runder spillet efter golfreglerne og med markør kan bruges – også flere på en dag ! Jo flere jo bedre – forstået på den måde at jo flere indtastede scorekort jo mere retvisende bliver handicappet. I WHS Handicapsystemet er alle handicaps mellem 0 – 54 ”flydende”, altså ingen handicapgrupper som tidligere, og reguleringen sker løbende efterhånden som scorekortene bliver indtastet. Der er heller ingen ”lås” ved 36 i handicap som i det gamle system, og handicaps mellem 36 og 54 bliver nu også med decimaler. Nybegyndere starter stadig i ”handicap” 72 – men får ført et rigtigt handicap når de har spillet sig ned til 54. Glidende gennemsnit Matematik er jo noget underligt noget, og da handicappet bliver et glidende gennemsnit af 8 scorekort ud af de sidste 20, så kan man ikke være sikker på at handicappet bliver reguleret nedad selvom man afleverer et scorekort med f.eks. 38 point, og man kan heller ikke være sikker på blive reguleret opad selvom man afleverer et scorekort med få point 😊 Dette skyldes at det sidste indleverede scorekort jo erstatter det scorekort som var nr. 20 i scorearkivet – og hvis nr. 20 var et rigtig godt scorekort med mange point så kan man opleve at blive sat op i handicap med et nyt scorekort med 38 point ! Skulle man få lyst til at vide mere om det nye WHS – handicap system så er der på hjemmesiden golf.dk en masse gode informationer. Link : www.golf.dk/handicap Bane rating – og nye handicap-nøgler Dansk Golf Union var i efteråret ude at gen-rate vores dejlige golfbane, og denne rating bliver sat i kraft i Golfbox pr. 1/1 2021. Ratingens udgangspunkt (course rating) er stort set uændret, men ”slope” ratingen er blevet lidt ”venligere” så en handicapspiller får lidt hurtigere tildelt et ekstra slag. De fleste spillere vil derfor opleve at få et slag mere tildelt i det nye år på grund af den ændrede bane-rating. Da den nye bane-rating forelå, besluttede bestyrelsen i Midtfyns Golfklub at bede DGU om lov til at få ”byttet” om på handicapnøglerne, så de ulige handicap-nøgler kommer på banens bagni og de lige på banens forni. Tilladelsen blev givet af DGU, da alle tal viser at banens bagni spiller sværere end forni, og derfor vil handicapnøglerne blive flyttet pr. 1/1 2021 samtidig med den nye bane-rating træder i kraft. Denne eneste forskel rent praktisk er, at en spiller med et ulige antal tildelte slag fremover vil have et slag mere på bagni i stedet for på forni. Endelig mente DGU også, at nogle af hullerne på banen burde have en anden handicapnøgle, da man i det handicapsystem ser anderledes på hvornår et golfhul skal have en let / svær handicapnøgle. Der kommer altså nyt handicapsystem, ny bane-rating og ændring i handicapnøglernes fordeling. Alt på én gang.Man får måske et enkelt slag ekstra på grund af handicapsystemet, og måske et slag mere på grund af bane-ratingen, så i 2021 kan der virkelig laves point....

Midtfyns golfklub har den 10. december fået leveret tre nye klippemaskiner: 1 stk. Baroness Semiroughklipper 1 stk. Baroness Fairwayklipper 1 stk. Baroness Greenklipper Maskinerne er leveret af Lindholm Maskiner A/S i Vissenbjerg, der har import og salg af Baroness i Danmark. De er fremstillet i Japan. Før købet har greenkeeperne Tony og Willy grundigt afprøvet maskinerne. Tony og Willy har givet udtryk for stor tilfredshed med maskinerne, hvad angår arbejdshastighed og ikke mindst kvaliteten af det udførte arbejde....

[caption id="attachment_3090" align="alignright" width="300"] Leif Hagelskjær[/caption] Klik her for at se alle dokumenter fra generalforsamlingen i pdf-format Bestyrelsens beretning for året 2020 i Midtfyns Golfklub ved formanden: Kære medlemmer af Midtfyns Golfklub 2020 har i sandhed været et specielt år. Det gælder helt generelt, og også her i Midtfyns Golfklub. Bestyrel-sens beretning for året vil naturligvis bære præg af Corona-krisen, og hvad den har betydet for golfklubben, men der vil også blive plads til andre emner undervejs. En golfklub er en alsidig størrelse med mange interesser og mange personer involveret. Det vil nok være umuligt at komme rundt om det hele, så jeg vil forsøge at komme ind på de forhold som bestyrelsen anser for at være de vigtigste for klubbens drift og udvikling. Organisationen i Midtfyns Golfklub I Midtfyns Golfklub har vi ikke færre end ti udvalg, der i samarbejde med bestyrelsen skal stå for drift og udvikling af klubben. Princippet er, at alle udvalg har en repræsentant fra bestyrelsen med, således at der kan refereres på første hånd om hvad der foregår i de enkelte udvalg. Formanden for det enkelte udvalg udpeges af bestyrelsen, og kan være bestyrelsesrepræsentanten, men er det ikke nødvendigvis. Det er vigtigt, at vores udvalg har både kompetencer og beføjelser til at udføre arbejdet. Kompetencer, fordi det naturligvis øger mulighederne for at opgaverne løses på et højt niveau, og beføjelserne, fordi det er afgørende for motivationen hos frivillige at de bliver taget alvorligt, og rent faktisk har indflydelse på det de arbejder med. Det ligger os meget på sinde, og derfor kan det godt forekomme at vi henviser til et udvalg når I kommer til bestyrelsen med en eller anden problematik. Det er ikke fordi vi ikke vil tage os af det i bestyrelsen, men fordi det netop er vigtigt at lade de relevante udvalg tage sig af det, og kun bringe det ind i bestyrelsen hvis udvalget vurderer, at der er behov for det. Vi har i år genoprettet vores Juniorudvalg, da vi heldigvis har fået en lille ungdomsafdeling, som vi rigtig gerne vil udvide og udvikle. Lars Dall-Hansen er formand, og har god hjælp fra Morten Henriksen, Rasmus Andersen og Anny Hessellund. Efter initiativ fra Juniorudvalget har vi opsat udslagsnet i klubhuset, og vi forventer at det bliver stående så længe forsamlingsforbuddet alligevel forhindrer os i at samles ret mange i klubhuset. Udslagsnettet kan så-dan set benyttes frit, men golfsimulatoren vil vi lave en ordning for, således at man kan melde sig til at bruge det. Det kommer der mere om i et nyhedsbrev snarest. Klubberne-i-klubben En anden del af organisationen i klubben er klubberne-i-klubben. Vi har i Midtfyns Golfklub et godt socialt liv på tværs af aldersgrupper og sportsligt niveau, og det er noget som vi skal værne om. Klubberne-i-klub-ben er samlingspunkter for mange af vores medlemmers sportslige og sociale aktiviteter. Ud over de tradi-tionelle klubber-i-klubben som Mandag Morgen, Tirsdagsdamerne og Torsdagsherrerne, har vi også klub-ber-i-klubben, som henvender sig til en bredere skare af medlemmer. Kaninklubben spiller om onsdagen, og deltagerne er begyndere samt mere erfarne medlemmer, som deler ud af deres golfmæssige kunnen undervejs. Par match klubben spiller om eftermiddagen, sidste fredag i hver måned i sommerhalvåret. Vintergolfen om lørdagen samler mange medlemmer til frisk luft og motion i den mørke tid. Normalt har det været sådan, at man møder op på et givet tidspunkt, og der trækkes lod om hvem der spiller sammen – en fremgangsmåde, som for det første er godt for integrationen af nye medlemmer, og for det andet giver vores medlemmer en god mulighed for at lære mange af klubbens medlemmer nærmere at kende. I år har det på grund af Corona dog været nødvendigt at ændre på det, så flere af klubberne-i-klubben har lavet tilmelding i Golfbox, så der har kunnet laves løbende start, og dermed overholdt Corona-reglerne. Vi kommer forhåbentlig tilbage til en mere normal hverdag i løbet af 2021, så vi kan bevare det stærke fæl-lesskab som klubberne-i-klubben er med til at skabe. Banen Banen er klubbens vigtigste aktiv, da vi hverken har restaurant eller lejligheder til udlejning eller andre akti-viteter, som kan skaffe os indtægter. Banens stand er derfor afgørende for både medlemsrekruttering og tiltrækning af greenfeegæster. Efteråret og vinteren var ekstrem våd og i korte perioder var vi nødsaget til at lukke for spil, men ellers har den været i god stand hele sæsonen, bortset fra nogle af teestederne, som i en tør periode i foråret ikke fik den mængde vand de skulle bruge, men det er der blevet rettet op på. I bestyrelsen er vi af den opfattelse at banen står meget flot, og det har vi da også fået bekræftet mange gange i løbet af sæsonen, ikke mindst under DM for seniorer i august, hvor deltagerne roste banen i høje toner. I begyndelsen af året fik vi en henvendelse fra kommunen som i samarbejde med bl.a. gymnasiet gerne ville hjælpe os med at få plantet nogle flere træer på udvalgte steder på banen. Det var vi meget lydhøre overfor og baneudvalgsformanden var med til møder hvor det blev planlagt. Så kom Corona, og det virker som de på kommunen helt har glemt projektet, trods flere forespørgsler. Vi ønsker fortsat at få plantet noget mere, så hvis nogen har interesse i det arbejde, vil vi gerne oprette et beplantningsudvalg. I februar måned havde vi i bestyrelsen en dag med fokus på den langsigtede udvikling af klubben, og der drøftede vi hvilke områder vi gerne vil prioritere. Vi blev bl.a. enige om, at vi vil prioritere udvikling af banen og vores træningsfaciliteter højt, og hvis det ikke var for Corona, så ville det allerede være påbegyndt i år, men usikkerheden som Corona medførte, har betydet en udsættelse af de planer. I forbindelse med budget-tet for 2021, vil vi dog gerne vende tilbage til udviklingsplanerne. Som det nok er de fleste bekendt, havde vi besøg af DGU i august for en gen-rating af vores bane. Vi har fået resultatet, og det betyder, at de fleste spillere får et ekstra slag på vores bane. I samme ombæring er handi-capnøglerne vurderet, og det har medført lidt ændringer. Begge dele gennemføres med virkning fra 1. januar 2021. DM for seniorer, veteraner og superveteraner I august var vi værter for DM for seniorer, veteraner og superveteraner. Arrangementet var naturligvis en stor mundfuld for vores klub, da der deltog omkring 160 elitegolfspillere fra hele landet. Det gik over al forventning og vi fik mange rosende ord med på vejen, både for banens stand og for afvikling af arrange-mentet, og jeg vil gerne her sende en kæmpestor tak til alle der bidrog hertil. Siden september 2019 har vi haft to fuldtidsansatte greenkeepere. Det er ikke mange, men når det er af den kaliber, som dem vi har, og med den hjælp de får fra de frivillige, så går det faktisk ganske godt med at holde banen i god stand. Begge greenkeepere har stort fokus på pasning og vedligeholdelse af maskinparken, og det kan også i år ses på regnskabet. Medlemsudvikling og medlemsrekruttering Det er en vedvarende og vanskelig opgave at øge medlemstallet, og på landsplan er antallet af medlemmer steget i år til en rekord på næsten 155.000 aktive golfspillere. Det er en stigning på 4,2 procent i forhold til 2019. I Midtfyns Golfklub er medlemstallet i samme periode steget fra 344 til 360, svarende til en stigning på 4,7 procent, dvs. det samme som på landsplan. Denne udvikling er vel at mærke sket på trods af at vi ikke kunne afholde Golfens dag i april, men først i juni måned, og at den rekrutteringsindsats vi havde planlagt i foråret, blev spoleret af Corona. Vi vil gerne fortsætte med vores model med træning, regeltimer, begynderspil og begynder-turneringer samt mentorordningen, men vi har behov for ekstra kræfter til at løfte opgaven. Derfor har vi i bestyrelsen et ønske om enten at etablere et selvstændigt rekrutteringsudvalg, eller evt. at udvide begynderudvalget med en gruppe der udelukkende tager sig af rekruttering, så hvis der er nogen af jer medlemmer der kunne tænke sig at deltage i det, hører vi meget gerne fra jer. Greenfee Vores indtægter fra greenfee er steget betydeligt i år, hvilket er meget glædeligt, og vi håber at det er ud-tryk for en længerevarende tendens. Vi håber og tror på at det ikke kun er en Corona-effekt, men også en effekt af at flere og flere hører om banen rundt i landet, og får lyst til at komme på besøg og spille på den. Antallet af solgte G5-kort er nogenlunde det samme som sidste år, men da prisen er steget fra 800 til 900 kr. er vores indtægter også steget lidt. G5 er blevet til G6 Skt. Knuds Golfklub meddelte i september, at de ville træde ud af G5-samarbejdet, og de er nu kommet med i samarbejdet FGO (Fynske Golf Oplevelser). Det blev på den baggrund besluttet at G5-samarbejdet ville søge udvidelse andetsteds, og det har resulteret i, at Blommenslyst Golfklub og Golfklubben Lillebælt er kommet med i samarbejdet, så det nu er G6. I den nye aftale, er det indføjet, at der er en begrænsning på ti spillede runder på hver bane. Det er ikke noget Midtfyns Golfklub har ønsket, men det var der flertal for. Prisen for G6-kortet er 1.000 kr. i 2021. Golfhæftet Golfhæftet vokser hele tiden og dækker nu mere end 900 baner i hele Europa, og vi har hvert år mange gæster, som med Golfhæftet spiller her til reduceret greenfee. Husk hvis I vil købe Golfhæftet så at gøre det i klubben da vi modtager en fin provision. Det sportslige Elite I 2020 kom der gang i Eliteudvalget og vi fik etableret et stærkt 1. hold, som rykkede op i 5. division. 2. hol-det spiller igen i 2021 i Kvalifikationsrækken. Regionshold Vi har i 2020 haft hele otte hold med i Regionsgolf. Veteran B holdet nåede kvartfinalen, hvor de blev slået ud, men rykkede op i A-rækken. Begge C hold kvartfinalen hvor de mødte hinanden. C2 vandt og gik i semi-finalen hvor de blev slået ud. Der var 2 D hold tilmeldt og de ene fik en flot debut med en andenplads kun få kamppoint fra at gå videre. Der har været en positiv og entusiastisk indstilling fra deltagerne, og vi for-venter at tilmelde flere hold i den kommende sæson. Kaniner og superkaniner Kaniner blev nr. 2 i sin gruppe. Der var desværre 2 klubber der trak sig, så det blev en beskeden turnering. Super kaniner vandt deres gruppe og spillede finale mod Svendborg og tabte med et enkelt hul. Klubmestre Klubmesterskabet blev afviklet d. 28. september efter at det måtte udsættes på grund af tåge fra d. 21. september. Tilslutningen var god og klubmestrene blev Niklas Gerbild i Herre rækken, Torben Dinesen i Herre Senior, Marius Dinesen i Ungdomsrækken, Judith Mortensen i Damerækken og Ivan Nielsen i Herre Veteran rækken. Det frivillige arbejde i Midtfyns Golfklub Det frivillige arbejde er livsnerven i en lille golfklub som Midtfyns, og er den lim der kitter det hele sammen så klubben kan fungere som en helhed. Vi har faktisk ca. 100 frivillige i klubben, dvs. næsten en trediedel af alle medlemmer, og det synes jeg er helt fantastisk, og det er også noget man i andre klubber misunder os. Det frivillige arbejde er en nødvendighed for at vi kan få det hele til at løbe rundt økonomisk, og er afgørende for at vi igen i år kan aflevere et pænt regnskab. Derudover er det meget givende for klubbens sociale liv, det skaber fællesskab som er vigtigt for at holde på medlemmerne og alle der deltager, om det er den hårdt arbejdende kasserer, eller én der fandt tid til nogle timer på forårets arbejdslørdag, er de alle en del af fællesskabet. Vi er i MGK så privilegerede, at vi altid kan finde nogen der vil løse en opgave, og alle der har ydet en ind-sats i golfklubben fortjener vores dybtfølte tak. Midtfyns Golfanlæg A/S Som det nok er de fleste bekendt, ejes golfbanen af Midtfyns Golfanlæg A/S. Vi har et godt samarbejde, da vi har én fælles interesse i drive og udvikle golfbanen og klubben. A/S’et har netop indgået aftale om leasing af tre nye maskiner til vedligeholdelse af banen. Derudover er de i gang med et projekt med at etablere et banetoilet mellem green på hul 12 og teestedet på hul 15. Det håber vi kan realiseres i løbet af 2021. Bestyrelsen vil gerne takke Midtfyns Golfanlæg A/S for et godt samarbejde i det forløbne år. Sponsorer Også vores sponsorer og samarbejdspartnere skal her have en tak for deres medspil i sæson 2020. Sponsornetværket, som blev startet på initiativ af Niels Larsen sidste år, udvikles stadig, og omfatter nu ca. 20 deltagere. Tak for i år! Bestyrelsen: Anny Hessellund, Anne Mette Nordtorp, Arne Larsen, Kurt Poulsen, Per Germansen, Sten Lunde og Leif Hagelskjær. Ringe, den 16. november 2020...

I forbindelse med en ny banerating fra DGU har klubben også ønsket og fået godkendt en ny handicapnøgle. Begge ændringer vil træde i kraft den 1. januar 2021. Det bliver jo samtidig med indførelse af det ny handicapsystem (WHS), så der bliver nok at sætte sig ind i hjemme i varmen inden det nye år. Sten Lunde har lovet at forfatte et indlæg om emnet inden nytår, så alle kan blive klædt ordentligt på, inden ændringerne træder i kraft. Hvis du er særlig interesseret, er der på DGU´s hjemmeside netop offentliggjort hele teksten om WHS, og samtidig er der flere artikler der er lettere at fordøje - men fortvivl ikke - Golfbox klarer alt det praktiske....

G5-samarbejdet bliver i 2021 til G6-samarbejde. 2 nye klubber er kommet med, mens Sct. Knud har ønsket at udtræde. Samarbejdet består herefter af Barløseborg Golfklub Blommenslyst Golfklub (ny) Golfklubben Lillebælt (ny) H. C. Andersen Golfklub Midtfyns Golfklub Odense Eventyr Golfklub Salget af kort har de senere år ligget stabilt omkring 750 svarende til omkring 25% af fuldtidsmedlemmerne. Spillerunder vil i 2020 slå alle tidligere rekorder og nærme sig 9500. Med de nye muligheder forventer vi både stigning i solgte kort og spillerunder næste år. Det nye G6-kort for 2021 vil være klar til salg omkring 20. november i klubberne. Prisen bliver kr. 1000,- og antal spillerunder hos hver klub begrænses til 10. Kortet vil for 2021 være trykt i en ny farve ift. tidligere år. Sammen med kortet vil der blive udleveret en lille folder, som beskriver betingelserne for køb og anvendelse af G6-kortet. Nærmere enkeltheder vedr. bestilling og udlevering af G6-kortet for 2021 vil blive kommunikeret ud, når kortene ligger i klubberne. En ide til julegave måske....

En af vores spillere har sendt os denne ros efter at have besøgt banen: Jeg spillede banen 29/10, og jeg må sige det er imponerende (mildt sagt), hvor gode greens er. Vi skriver slut sæson, og greens er som på en varm sommerdag.  Bolden ruller helt perfekt, og hurtigt., meget imponerende. Ud over greens er det en fornøjelse at se den generelle stand på banen, bunkers er flot vedligeholdt, teestederne er i orden igen, fairways er selvfølgelig mærket af tidspunktet på året, men ellers ok. Stor ros til greenkeperne, og de frivillige. Det eneste der er lidt ærgerligt, er at banens sværhedsgrad er for stor i forhold til de omkringliggende baner😃 Mvh Leif Boye-Roed - 686"...

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Midtfyns Golfklub 2020: Mandag den 16. november 2020 kl. 17.00 Generalforsamlingen afholdes i Idrætscenter Midtfyn, Søvej 34, 5750 Ringe med flg. dagsorden Valg af dirigent. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. Godkendelse af det reviderede regnskab. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent, indskud og medlemskategorier Forslag fra bestyrelsen. Forslag fra medlemmerne. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være økonomisk sagkyndig, og valg af revisor-suppleant Eventuelt Ad. pkt. 3 Det reviderede regnskab kan rekvireres ved henvendelse til kassereren på hessellund@rokker.dk og vil ligeledes blive fremlagt i forbindelse med generalforsamlingen. Ad. pkt. 5 Der er ikke fremsat forslag fra bestyrelsen Ad. pkt. 6 Der er ikke fremsat forslag fra medlemmer Ad. pkt. 7 På valg til bestyrelsen er: Kurt Poulsen Arne Larsen (ønsker ikke genvalg) Per Germansen (ønsker ikke genvalg) Sten Lunde (ønsker ikke genvalg) På valg som suppleanter er: Lars Johannes Nielsen som 1. suppleant og Ralf Eriksen som 2. suppleant. Ad. pkt. 8 På valg som revisor er Allan Lyhr Larsen og Pia Lykkegaard. På valg som revisorsuppleant er Torben Smith. Bestyrelsen - Ringe, den 28. oktober 2020 PS: Årsagen til at generalforsamlingen afholdes i Idrætscenter Midtfyn er, at vi derved kan undtages fra forsamlingsforbuddet, da vi kan sidde med min. 1 meters afstand og med ansigtet samme vej op mod en talerstol. Man skal bære mundbind, når man ankommer til generalforsamlingen og videre frem, til man igen har forladt bygningen....

Da der er kommet strengere restriktioner om forsamlingers størrelse bliver årets Andematch afviklet på en anden måde end tidligere år. Denne måde at afvikle opfylder de seneste restriktioner fra myndighederne. Der bliver løbende start og der er 3 par i hver starttid = 6 mennesker Der er 10 minutter mellem hver starttid Spillerne må ikke møde ind tidligere end 15 minutter før ens starttid Startliste og scorekortene ligger klar på bord i klubhus. Spillerne henter scorekort. Når man kommer forbi hul 6 er der også ”løbende suppe” forstået på den måde at flinke mennesker fra Hus- og serviceudvalget har suppe klar, og hvis alle hold bruger omkring 10 minutter på at spise suppe så burde vi kunne holde antallet ved klubhuset på under 10 mennesker Efter runden har hver start-tid har sin egen præmie – fordeling; Det hold som laver flest stableford-point i bolden får ænder – det næst bedste hold får kyllinger og det tredje bedste hold får 1 lille flaske vin Og når denne præmie-overrækkelse er slut, så skal spillerne køre hjem inden de næste spillere kommer til klubhuset. Alt efter antallet af tilmeldinger kan der blive overskud af ænder / kyllinger. Hvis dette sker så vil der inden turneringen afvikles blive trukket lod mellem start-tiderne om hvilke starttider der er ekstra fjerkræ til....

Baneudvalget skriver: Nu er det så tiden hvor vi skal indstille os på at det kan blive vinter. Bladene skifter farve og nattefugten bliver i græsset til langt op af dagen. Nogle morgener er der rimfrost. Sko og trolleyhjul bliver fedtet ind i mudder. Alligevel er det dejligt at komme ud i den friske luft på denne årstid og vores bane er en af de baner der klarer vinterudfordringerne bedst. Sådan indledtes sidste nyhedsbrev, og det er stadig gældende. Imidlertid skrev jeg noget om "spilleforbud" i de områder der var hegnet med snore, det er ikke korrekt. så nedenfor får I baneudvalgets udlægning efter et møde i mandags. Greens er nu så bløde, at høje bolde efterlader nedslagsmærker. Sørg derfor at rette dine mærker op og gerne flere. Husk derfor altid din pitchfork. Fairways er også så bløde, at der nu slås en del turf op. Læg turfen på plads og træd den godt til. Derfor skal der spilles med oplæg, og bolden må renses. Den nye regel om at spillerne må putte med flagstangen i hullet, har desværre den ulempe, at mange spillere tager bolden op af hullet uden at fjerne stangen. Dette medfører en stor risiko for at beskadige hulkanten med hånden eller putteren. Desuden er der enkelte, som forsøger sig med et kraftigt ryk i stangen for derved at få bolden op. Det resulterer ofte i, at koppen ryger med op. Så undlad dette. Vær forsigtig med hulkanterne, da der kun bliver stukket nye huller 1 måske 2 gange pr uge. Rimfrost om morgenen og frost i det hele taget er et stort problem for græsset på greens, idet spil på greens under disse forhold knækker græsstrået lige i jordoverfladen, og græsset beskadiges og i værste fald går ud. Derfor er det strengt forbudt at spille til greens ved frost. Det kan i enkelte tilfælde medføre, at starttiderne ”skubbes” indtil frosten går af, ellers må der kun må spilles til vintergreens. (Konstaterede overtrædelser af ovenstående restriktioner i forbindelse med frosne greens kan blive indberettet til bestyrelsen). Der har í en tidligere skrivelse været anført, at der ikke må spilles indenfor de afgrænsede områder. Det er dog trollies og buggies, som ikke må komme/færdes indenfor. Der må gerne spilles. Yderligere restriktioner kan komme på tale, hvis efterår og vinteren går golfbanen imod, men det er vores absolutte hensigt at holde banen mest muligt åben, også greens. Husk, at vi alle er interesserede i, at vores bane er i bedst mulig stand til foråret, og vi henstiller derfor til medlemmerne, at de er behjælpelige med at ovennævnte respekteres.  ...

Det blev på det Fynske Formandsmøde i august måned besluttet, at i den Fynske Greenfee Ordning skulle greenfee stige fra 200 kr. til 250 fra næste sæson - 2021. Denne pris gælder for klubbens fuldtidsmedlemmer på hverdage fra den 1 januar 2021 i følgende golfklubber: Odense Golfklub Odense Eventyr Golf Sct. Knuds Golf Club Blommenslyst Golf Klub Langelands Golfklub Langesø Golf Club Golfklubben Lillebælt Vestfyns Golfklub Faaborg Golfklub Svendborg Golf Klub Midtfyns Golfklub H. C. Andersen Golfklub Barløseborg Golfklub...

[caption id="attachment_3468" align="alignright" width="225"] Brug denne måtte for at skåne tee-stedet ved hul 15 for dem, der spiller fra tee 56 og 59. Der er huller i, så man kan sætte en tee fast,hvis man ønsker det.[/caption] Baneudvalget, greenkeperne og frivillige hjælpere har allerede sat vinterordninger i scene. De har alle til formål at beskytte banen, så vi kommer bedst muligt gennem den mørke tid og har en flot bane allerede tidligt i foråret. Vintergreens er etableret, og ved den mindste antydning af frost/rim skal der spilles til vinterflag, indtil frosten er helt af jorden - græsset på almindelige greens er yderst sårbart for al færdsel, hvis der er frost i overfladen. Lave, udsatte områder er indhegnet med snor, og der er spille- og færdselsforbud fra disse områder (fridrop uden staf til nærmeste sted uden for området, ikke nærmere flaget). Buggy-ejerne må fortsat køre, men ved hul 4 skal de køre omkring hegnet op til hul 5 og så gå til spil i området 3-4. I øvrigt henstilles til at køre i semirough for at beskytte fairways mest muligt. Særligt vinter-teested på hul 15 Ved hul 15 er der i år etableret et vinter-teested for tee 56 og 59. Dette er gjort for at beskytte det normale teested, der ligger helt i skygge hele dagen. Vintergolf Vintergolf er kommet godt i gang. De 2 gange, det har været afviklet, har i alt over 50 deltaget. Der er plads til flere - så kom og vær med. Scorekort skal afleveres senest kl. 9.45. Efter lodtrækning er der "gunstart" kl. 10. Der spilles 9 huller, "uanset vejret". Vintergolf er for alle - mød op og deltag i spillet. Du kan få yderligere info på hjemmesiden under Klubber i klubben - vintergolf. Superbrugsens andematch Den 1. november afvikles Superbrugsens andematch med mødetid 8.45 og gunstart 9.30. Der spilles greensome i 2 rækker med mange og fine fjerkræ-præmier. Tilmelding individuelt på golfbox (slutter 29. oktober - har du en bestemt spillepartner du ønsker, så send en mail til turneringslederen. Ellers bliver man sat sammen med en af de øvrige tilmeldte. I forbindelse med runden vil der være en portion varm suppe....

Nogle dage forinden lød vejrudsigten meget våd for søndag den 4. oktober, hvor klubbens afslutningsturnering skulle afvikles, men da dagen oprandt, holdt det tørt, og det meste af tiden endda med solskin, så turneringen kunne afvikles under perfekte forhold vejrmæssigt. Knap 50 havde meldt sig til turneringen, hvor der var masser af gode vin-præmier til de bedste i de tre rækker fra turneringens sponsor, Møllegaardens vinimport ved Henrik Baade, der var med til præmieuddelingen sammen med turneringsleder Sten Lunde. Klik her for at resultaterne i de tre rækker. Klik på billedet for at besøge hans hjemmeside og se de mange gode tilbud....

Den 7. september lykkedes det  for vores mangeårige kasserer Anny Hessellund at lave hole-in-one. Det var dog ikke på hjemmebane, men på Faaborgs hul 6 hvor hun deltog i en venskabsmatch....

Vi måtte desværre aflyse dagens klubmesterskaber på grund af tæt tåge på banen. Ny dato er søndag den 27. september 2020. Der laves gunstart for alle rækker kl. 12. Deadline for tilmelding i golfbox er den 25. september kl. 16.00. HUSK - Det er gratis at deltage Følgende rækker er opslået, men ved mindre end 3 i en række, vil denne ikke blive afviklet. Junior 0-25 år - slagspil (dog max. hullets par +5) Åben række 25 - 49 år - slagspil Senior 50-59 år - slagspil Veteran 60+ - slagspil Stableford 1 samlet række for damer og herrer (hcp. 10,1 eller derover) Klubmesterskabet er sponsoreret af Tømrermester Niklas Gerbild...

Året 2020 blev ikke, som vi havde forventet, pga. KV19, skriver formand for kaninudvalget, Keld Larsen. Det gælder også afviklingen af kaninturneringer. Vi kom lidt stille fra start, men ellers er de ugentlige turneringer blevet afviklet planmæssigt. Vi har dog i år ikke fået så mange nye ”kaniner”, som vi kunne ønske. Det kan skyldes, at der er oprettet en ungdomsafdeling, som har holdt på nye unge spillere og tillykke med det gode tiltag for dem. Kaninturneringen Fyn. Her meldte Sct. Knuds Golfklub og Odense Eventyr fra, pga. manglende spillere. Det betød at Midtfyns Golfklub kun spillede tre turneringer og blev nr. to. Derfor må vi aflevere pokalen og finalen spilles mellem Langeland Golfklub, Langesø Golfklub og Golfklub Lillebælt. Superkaniner Her har der været spillet fuldt program og Midtfyns Golfklub vandt igen deres gruppe. Der spilles finale på Midtfyns Golfbane mod Svendborg Golfklub. Afslutning Alle spillere, der har deltaget i kaninturneringerne i år, inviteres hermed til en hyggelig afslutnings turnering søndag den 27. september. Tilmelding på golfbox. Der er fællesstart kl. 9,15. Her vil vi spille en anderledes og sjov turnering. Efter spillet, vil der være lidt fælles hygge, dog UDEN SPISNING. Der bliver uddelt præmier for september. Årets ”KANIN” og årets Hcp. spiller, vil blive hyldet og overrakt gave. Kaninudvalget vil herefter sige tak for i år og ser frem til næste år, hvor vi forhåbentlig kan færdes mere frit imellem hinanden igen. Kaninudvalget Keld Larsen...

[caption id="attachment_3281" align="alignright" width="300"] Nielsens havde selvfølgelig deres logo og diverse tøjmærker repræsenteret rundt om.[/caption] Der var tilmeldt 170 spillere fra hele Fyn til Nielsens Midtfyns Open, der blev afviklet søndag den 6. september på vores bane. Det var alt, hvad der var plads til, og de første spillede ud meget tidligt, og de sidste var sent færdige. Spillerne var efter handicap delt op i fire rækker med godt 40 i hver række. Der var præmier fra Nielsens til de bedste i hver gruppe. Vejret var pænt, selv om der kom nogle byger undervejs, men vi fik også solen at se en stor del af tiden. Der var præmieuddeling i hver gruppe, efterhånden som de blev færdige. Der var mulighed for at købe en øl eller vand samt en pølse efter runden. Der var også et gavekort fra Nielsens til alle deltagere, så alle havde noget med hjem. Du kan se resultaterne i de fire rækker på golfbox under klubturneringer. Du kan klikke på linket herunder: Resultater [caption id="attachment_3282" align="aligncenter" width="300"] En af de mange tre-bolde i dagens løb klar til at blive sendt af sted.[/caption] [caption id="attachment_3283" align="aligncenter" width="300"] Efter matchen kunne man slappe af med en øl, vand og eller en pølse.[/caption]...

Det er egentlig ekstremt sjældent, at der bliver scoret en hole-in-one på Midtfyns Golfklubs bane. Der har vist aldrig før været lavet en på hul 17. Men søndag den 2. september lykkedes det for Niclas Gerbild at udføre det ultimative slag på det lange par 3 hul. 170 meter med et 7-jern. Poul Erik Jacobsen lavede den 11 august hole-in-one på Odense Eventyr Golfs bane - på hul 6 på nordsløjfen, 128 meter. Også med et 7-jern....

Poul Erik Jacobsen, medlem af Midtfyns Golfklub, har været så dygtig at lave hole-in-one i Odense Eventyr Golf den 11. august 2020 på hul NORD 6, 128 meter med sit 7-jern. Vi ønsker ham til lykke....

Nu er der kommet klarhed over afviklingen af "Klubmesterskaberne i slagspil ".  De vil blive afviklet søndag d. 20 september. Alle rækker spiller 18 hullers slagspil uden hcp. Følgende rækker er opslået, men ved mindre end 3 i en række, vil denne ikke blive afviklet. Junior 0-25 år - slagspil ( dog max. hullets par +5) Åben række 25 - 49 år - slagspil Senior 50-59 år - slagspil Veteran 60+ - slagspil Desuden en Stableford række damer/herrer (hcp. 10,1 eller derover) Tilmelding på golfbox er åben, se der for yderligere info. P.S. Det er gratis at deltage....

Rikke Kjær, Øjenkrogen, giver rabat på briller og solbriller. Medlemmer i Midtfyns Golfklub får 15 procent rabat på briller og solbriller. Tilbuddet gælder for hele husstanden, og mod forevisning af DGU-kort. Klik på logoet for at besøge Øjenkrogens hjemmeside. På hjemmesiden får ma denne forklaring på starten og navnet: Øjenkrogen slog dørene op første gang 2007 hvor Rikke Kjær efter en årrække som kendt optiker i byen fik muligheden for at få sin egen butik. Butikken ligger på torvet, i det ene hjørne. Så da vi skulle finde et navn til butikken, kom en genial medarbejder på navnet, som er en kombination af optiker og hjørneplaceringen. Så deraf navnet ØJENKROGEN. Men også lige alt det, vi gerne vil stå for, nemlig hyggelig og uhøjtidelig omgang med kunderne, seriøs og faglig kunde betjening. Vi byder gerne på en kop kaffe, også hvis du bare skal have rettet eller justeret dine briller....

Så blev det slut for de af vore regionsgolf hold, der kvalificerede sig til slutspillet. Arne Larsens Veteran B hold, blev i kvartfinalen i Barløse slået af Juelsminde golf klub med 8-3, matchen var dog meget tættere end cifrene angiver. Tina Dinesens C-hold nåede semifinalen, hvor de på banen i Ry blev slået 9-2 af holdet fra Nordvestjysk golfklub....

[caption id="attachment_3178" align="alignright" width="225"] Tony Jensen[/caption] Sjældent har man i golfklubben hørt så megen rosende omtale, som der blev uddelt ved afslutningen på det netop overståede DM for seniorer, veteraner og superveteraner. DGU repræsenteret ved formanden, turneringsledelse og dommere roste meget hele arrangementet, samarbejdet med klubben forud, og afviklingen. Og alle fremhævede de mange frivillige og den stemning de var med til at skabe om arrangementet. Også de vindende spillere fremhævede i deres taler hele arrangementet som fantastisk. Dette må være den bedste PR klubben og banen kan få. Det var også et meget flot "set up" som udvalget havde lavet. Udvidet parkering, flagallé, telte, ølvogn, campingvogn til turnerings kontor, pavilioner til skygge både til starterne og ved mange af bordene hvor der ikke var parasoller. Det meget varme vejr, gav også udfordring, Ringe og omegn blev støvsuget for vand i flasker, som endog blev sat ud i diverse depoter så ingen skulle gå ned på mangel på noget at drikke. Turneringerne blev afviklet uden problemer. Af Midtfyns 4 deltagere måtte de 3, Jan, Steen og Søren give sig til "cuttet" og kun Tony som der også var størst forhåbning til klarede sig igennem til finalerunden søndag. Tony var med i førerbolden, og der var mange af de lokale golfspillere der fulgte med, så mange at DGU´s formand senere sagde at der ikke var mange amatørmesterskaber selv i meget større klubber som kunne matche det. Men det var jo "Tony effekten" han havde glemt. Det blev en spændende finale som først blev afgjort på 18 hul hvor Tony skulle hente 2 slag på Klaus Skeem, det lykkedes kun at hente det ene, så Tony måtte nøjes med sølv medalje....

Golfbladet har været på besøg hos Midtfyns Golfklub og bringer en reportage og omtale af klubben. [mdocs single-file="3167" ]   ...

Golfbladet.com har lagt en omtale af DM for seniorer og veteraner på Midtfyns Golfklubs bane fra den 7. til den 9. august på nettet. Her er der billeder af alle vinderne og dem, der kom lige efter så som klubbens chefgreenkeeper Tony Jensen, der jo blev nr. to hos seniorerne. https://www.golfbladet.com/dm-for-seniorer-og-veteraner/  ...

[caption id="attachment_3115" align="alignright" width="300"] Her ved stien fra hul 10 til hul 11 med teestedet til hul 17 til højre i billedet er der nu sat et toilet op til brug under DM[/caption] Også i denne uge er der blevet arbejdet på højtryk for at sætte banen så flot op som muligt. Greens er blevet tromlet, og frivillige har haft travlt med at klippe buske og græs ved vandløb m.m. Der er også blevet sat et mobil toilet op ude på banen. Den står mellem hul 10 og 11 og passeres også når man går fra hul 16 til hul 17. Der er også kommet bannere op for sponsorer til DM. Der er også kommet et nyt, flot velkommen til klubben skilt op ved grusvejen op til klubhuset. [caption id="attachment_3116" align="aligncenter" width="300"] Sponsorskilt ved bænken ved hul syv[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="300"] Midtfyns Golfanlæg A/S har sat sit sponsorskilt op ved bl.a. teestedet på hul 18. Teksten lyder: 18 gode grunde til at komme igen[/caption]   [caption id="attachment_3118" align="aligncenter" width="300"] Dette flotte Velkommen til Midtfyns Golfklub er sat op ved grusvejen op til klubben.[/caption]...

Det praktiske omkring afholdelsen af DM stævnet er ved at være på plads. 159 spillere er til start i de 6 rækker. Banen står meget flot, så der er grund til at tro, at der vil blive leveret noget fin golf på vores bane. Udvalget meddeler: Mange tak for tilbagemeldinger på hjælp i forbindelse med DM 7. – 9. august. Vagtplanerne er på plads, og der vil komme en mail med tidspunkt og arbejdsopgaver til alle hjælpere i starten af uge 32. Kom ud på banen og se spillerne, første tee time er fredag kl.7.00. Der er 4 lokale spillere tilmeldt....

v/Carsten Høyer Jensen har sponsoreret en hjertestarter til Midtfyns Golfklub. Carsten startede med golf i Midtfyns Golfklub sidste år, og har fra start tænkt, at der manglede en hjertestarter i klubben. Hjertestarteren er en sikkerhed for klubbens medlemmer og også for gæster, som kommer til klubben. Hjertestarteren er sat op ude på klubhuset. Tæt på offentlig sti, som går forbi klubhuset. Bestyrelsen for Midtfyns Golfklub siger mange tak for sponsoratet.     Dansk Fugeteknik har hjemme på Industrivej 6 i Ringe og tilbyder alt inden for elastisk fugning. Med nogle af landets bedste fugemontører har vi udført mange store og spændende fugeopgaver i samarbejde med store og små hovedentreprenører, tømrere og murermestre samt private bygherrer over hele landet, skriver firmaet på dets hjemmeside.​ Vi løser alle typer fugeopgaver hos erhverv, industri og private.​​ Dansk Fugeteknik udfører selvstændige fugeentrepriser og underentrepriser såvel som private tilbud. Dansk Fugeteknik anvender kun F.S.O. godkendte fuge-materialer.​ Kvalitet i arbejdet og overholdelse af aftaler er en selvfølge i Dansk Fugeteknik.​​​...

DM-udvalget vil gerne have frivillige til at hjælpe med afviklingen af DM fra den 7. til den 9. august. Der ønskes hjælp til følgende arbejdsopgaver: Rengøring Køkken Ekspedition Ølvogn Pølsesalg Det er 4-timers vagter således: kl. 7-11 - kl. 11-15 - kl. 15-19. Skriv til mail@midtfynsgolfklub.dkhvis du vil hjælpe, og hvilke dage og tidspunkter du kan....

I forbindelse med, at vi skal afvikle DM den 7.-8. og 9. august skal vi have gjort banen klar. Vi har derfor brug for hjælp mandag den 20.07.20 kl. 8.00. Det er ikke hårdt fysisk arbejde, men lidt rengøring, maling af bænke, kasser, boldvaskere, teestedspæle m.m. rundt om på banen, så alle kan være med. Greenkeeper Tony Jensen står for instruktion og fordeling af arbejdet. Hurtig tilmelding til Tony på skrivtiltony@gmail.com....

Så er det blevet sat en ny og flot sponsortavle op i stedet for den gamle, der hang på væggen ved siden af døren til klubhuset. Den nye er sat op på et stålstativ, sponseret af tømrerfirmaet Niels Larsen. Niels Larsen er også medlem af golfklubben og formand for sponsorudvalget. Skiltet er sat op lige ved det sted, hvor der er parkering af golfvogne, så det er nemt at få øje på, når man ankommer til klubhuset....

Der var stor interesse for Golfens Dag rundt om i Danmark, også her i Ringe. Bestyrelsen og Rune Hansen, formand for begynderudvalget, oplyser, at der var op mod 50 deltagere i arrangementet søndag den 21. juni mellem 10 og 14. - Af dem har indtil videre 21 tegnet sig for et prøvemedlemskab, og nogle ville lige hjem og tænke over det, så vi er godt tilfredse, siger Rune Hansen....

Keld Larsen har bedt os bringe denne besked til kaniner: Onsdag den 1. april 2020 starter vi sæsonen med kaninturneringer. Vi afvikler turneringer for kaniner med Hcp. 37-72, hver onsdag med gunstart kl. 17,00. NYT DU SKAL SENEST TIRSDAG AFTEN KL. 23,00 GÅ IND PÅ GOLF BOX UNDER TURNERINGER OG FINDE DEN KANINTURNERING DU VIL DELTAGE I OG TILMELDE DIG. ONSDAG FORMIDDAG VIL DU SÅ MODTAGE EN SMS MED, HVAD HUL OG MED HVILKE SPILLERE DU SKAL STARTE SAMMEN MED. Turneringsform: 9 huller stabelford. Der dannes hold med 3 eller 4 spillere. Kaniner sendes ud på banen med min. én Hcp. spiller pr. hold. Det koster 10,00 kr. pr. gang at deltage, opkræves en gang om måneden. Matchfeé bruges til ugentlige præmiering til de 3 bedste hold. Hold nr. 1 vinder 3 bolde, nr. 2 vinder 2 bolde og nr. 3 vinder 1 bold. Der er også præmie til månedens kanin og Hcp. spiller. Alle præmier udleveres den første onsdag i måneden. Den dag er der også fællesspisning i klublokalet med hyggeligt samvær til en pris på ca. kr. 45,-. Der spilles hver onsdag indtil den 30. september, hvor vi slutter af med en afslutningsfest, hvor årets kanin og årets hcp. spiller hyldes og overrækkes en præmie. Vi opfordrer meget til, at Hcp. spillere kommer og integrerer vore kaniner i det rigtige golfspil, samt skabe et godt socialt samvær i klubben. Også i år har vi tilmeldt os til kaninturneringer med næsten alle klubber på Fyn. 9 hullers turneringer (Hcp. 37-72) spiller 4 turneringer 1 hjemme og 3 ude. Superkanin-turneringer (Hcp. 37 - 47) spiller 4 turneringer. 2 hjemme og 2 ude. Der må bruges 2 spillere med Hcp. 33 – 36. Se hvor og hvornår der spilles under Turneringer, på Midtfyns Golfklubs hjemmeside, samt opslagstavlen i klubhuset. Meld jer flittigt til disse turneringer, vi kommer ud at spille golf på fremmede baner ”gratis” og møder kaniner som én selv. Det giver gode oplevelser og personlige kontakter. Med ønsket om en god sommer. Kaninudvalget.  ...

Denne uges udgave af Midtfynsposten har et fint indlæg om Midtfyns Golfklub. Medlemmer af bestyrelsen, Anny Hessellund, Anne Mette Nordtorp og formand Leif Hagelskjær, fortalte ugeavisen om klubben med sine ca. 300 medlemmer og en positiv tilgang i år, også af greenfee-spillere. Fremtiden tegner lys, var konklusionen. Du kan læse hele historien i midtfynsposten ved at klikke her...

Tirsdag den 30. juni spiller vi Norsk Stableford med efterfølgende præmieoverrækkelse og spisning. Der er drikkevarer for egen regning.Matchen starter fra kl. 16.44. Starttider tilsendes pr. mail. Tilmelding på listen i klubhuset eller til Anne grethe på mail: agrasmussen@gmail.com senest torsdag den 25. juni. Med venlig hilsen fra dameudvalget [mdocs single-file="2974" ]...

Så kan vi alle købe mørkeblå Under Armour Poloer med Midtfyns Golfklubs Logo til kr. 250 pr. stk. Vi har 3 stk., som man kan se/prøve. De hænger i klubhuset. Damemodel i x-large. Prøvemodel i hvid, men leveres i samme kvalitet og farve som herremodel. Herremodel i large og x-large. Det er selvfølgelig muligt, at bestille i alle størrelser. Bestilling på seddel i klubhuset med medlemsnr., navn og størrelse eller på kasserer@midtfynsgolfklub.dk. Betaling via MobilePay nr. 93022 eller Konto 5994 1209849. Bestilling er først bindende, når beløbet er indbetalt. Deadline for bestilling er tirsdag den 30.06.2020...

Baneudvalget meddeler: Du må som medlem og greenfeespiller være forberedt på, at Driving Range fremover vil være delvis lukket på torsdage kl. 09.00-12.00. Dette skyldes, at opsatte forbudsskilt ikke respekteres af alle, samt at påtale af dette forhold over for nogle få spillere heller ikke har givet den tilsigtede respons. Der har været nogle enkelte farlige situationer, hvor personalet, boldopsamlerbil og græsslåmaskine har været utilsigtede skydeskiver for ”vildfarne” bolde. Vi ser os derfor desværre nødsaget til at aflåse boldkassen i dele af nævnte tidsrum, dog åbnes den hurtigst muligt, når arbejdsopgaverne er fuldført. På andre dage gælder det stadig, at der ikke må slås ud på Driving Range, når boldopsamlerbilen er i arbejde. Da der på disse dage ikke er fastsatte tidspunkter for boldopsamlingen, kan du være uheldig at måtte bruge indspil- og puttegreen i stedet. Men det er nu heller ikke så dårligt endda. Vedr. Hul 3, tee 56 - del af hegn ryddet Som det fremgår af Lokalreglerne på scorekortet skal spillerne tage sig i agt for krydsende færdsel på stien foran tee 56 på hul 3. Da der har været enkelte tilfælde af farlige drives fra hul 3, tee 56, har vi ryddet en del af det korte hegn på nordsiden af teestedet for at skabe bedre oversigt, inden der slås ud. Dette skyldes, at hverken motionister eller golfspillere har kunnet se hverandre for hegnet på højre side af teestedet. Da vi skal passe på hinanden, både spillere, ansatte, frivillige og motionister, håber vi, at der er forståelse for disse tiltag, da vi ikke kan tillade, at der er nogle, der kommer til skade. Vedr. klipning af Semirough Arbejdsteam til semirough efterlyses Tony vil gerne iværksætte et arbejdsteam, der forestår klipning af semiroughen. Der er brug for 2-3 mand, som har lyst til at påtage sig dette job. Henvendelse til Tony på tlf. 2219 9623....

Program for Golfens Dag  søndag 21. juni 2020 Så er programmet for Golfens Dag klar: Kl. 10.00 Velkomst ved klubbens formand Kl. 10.30 Slagtræning ved klubbens træner Claus Berg, efterfulgt af puttertræning og indspil Kl. 12.00 For at gæsterne kan få et indblik i selve golfspillet, spiller vi et par huller på banen Kl. 12.45 Vi er tilbage i klubhuset hvor klubben er vært ved kaffe / tee og kage, og hvor der er mulighed for at få svar på de spørgsmål der måtte være. Alle tider er ca. tider Da forsamlingsforbudet pga. corona-krisen først er blevet lempet den 8/6, har vi i begynderudvalget ikke haft meget tid til at lave en ordentlig markedsføring af dagen, så vi håber meget på at klubbens medlemmer hjælper med til at vi får så stort et fremmøde af nye golfinteresserede som muligt. For at I har noget at fortælle naboer, slægtninge, kollegaer og andre, skal jeg lige gennemgå et normalt begynderforløb: Der er et 2 måneders gratis prøvemedlemsskab, hvor begynderen får 5 – 6 lektioner i slagteknik ved vores pro. Claus Berg, derudover er der ubegrænset regelundervisning ved Steen Lunde og så er der en ugentlig træningsaften, hvor vi dels træner det Claus har undervist i, og spiller på banen. Samtidig med dette, får begynderne tildelt hver en mentor, som tager dem med ud og spille. I afslutningen af den 2 måneders prøveperiode kommer begynderne med til kaninturnering, og vi slutter forløbet af med en lille four-some turnering hvor begynder og mentor spiller sammen mod de andre. Alt dette er ganske gratis for begynderne, og hvis de ikke har golfkøller selv, kan de, ligeledes gratis, låne udstyret i klubben. Jeg håber at I endnu en gang vil hjælpe til med at vi kan øge vores medlemstal i klubben, og kom nu endelig med selv d. 21/6, for det er jo meget rart for en begynder at der er en med man kender. På forhånd tak for hjælpen, Begynderudvalget...

Herunder kan du hente en pdf-fil med baneudvalgets og greenkeepernes retningslinjer for klipning af banens forskellige områder så som greens, fairways, rough og det vilde rough. Også hvem der gør hvad m.m. [mdocs single-file="2935" ]...

Da forsamlingsforbuddet nu er hævet til 50, er der mange ting der bliver som de plejer. Klubhuset er åbent, men vi skal fortsat huske at holde afstand og håndhygiejnen bør forsat være høj. I klubhuset er der håndsprit og mulighed for håndvask. Klubber i klubben, der plejer at bruge "Gunstart" kan begynde på det igen. Der skal naturligvis hele tiden tænkes i antal og afstand. Gunstart for Mandag Morgen Fra kommende mandag den 15. juni er der igen gunstart for seniorklubben Mandag Morgen. Mødetid senest 8.45 med aflevering af scorekort. Gunstart kl. 9.00. Betaling og udlevering af de mange ventende præmier udskydes til mandag d.29 juni, hvor udvalget tænker på et lille sommer traktement. Deltagerne kan bare gå på hjemmesiden og se hvor mange gange I har været med og så gange med 10 og overføre beløbet på "mobile pay" til 20727225. Men vent til den 29/6. Om arrangementet d.29 vil der komme opslag og tilmeldingsliste op i klubhuset snarest. Husk at vi er tæt på 50, så aflever jeres scorekort og gå udenfor medens udvalget laver holdene. Ligeledes husk at holde afstand efter runden, når vi skal have gang i det sociale igen....