Loader
 

Oversigt over udviklingsplaner

Du kan hente nedenstående som pdf-fil ved at klikke på linket herunder

Etablering af træningsfaciliteter og opbevaringsfaciliteter til golfudstyr og golfvogne i Midtfyns Golfklub

Midtfyns Golfklub ønsker at etablere træningsfaciliteter og opbevaringsfaciliteter til golfudstyr og golfvogne (buggies) til glæde for klubbens medlemmer, gæster og samarbejdspartnere. Etableringen er en del af en langsigtet udviklingsplan som vil øge alle brugeres muligheder for at dygtiggøre sig som golfspillere, og samtidig få motion og naturoplevelser på golfbanen. Vi er overbeviste om at det vil bidrage til at øge medlemstallet i klubben, bl.a. gennem et udvidet samarbejde med lokale skoler.
Baggrund
Midtfyns Golfklub blev etableret i 2008 og råder i dag over en 18-hullers golfbane. Træningsfaciliteterne består af en driving range, en putting green med en bunker samt et indspilsområde. Desuden er der klubhus med omklædningsrum, toiletter og køkken, samt en maskinhal, værksted m.v. til greenkeeperne. Klubben har to fastansatte greenkeepere. Til opbevaring af golfudstyr har vi to containere, hvor medlemmerne kan opbevare deres golfudstyr. Disse containere er utidssvarende og utætte, så man risikerer at udstyret bliver fugtigt og jordslået under opbevaring. Til parkering af golf-vogne er der et halvtag med plads til 4-6 golfvogne, hvilket er utilstrækkeligt.
Golfbanen, bygningerne og øvrige faciliteter ejes af Midtfyns Golfanlæg A/S. Midtfyns Golfanlæg forpagter golfbanens arealer af henholdsvis Faaborg-Midtfyn Kommune og Niels Knud Eriksen. Forpagtningsaftalen med Faaborg-Midtfyn Kommune løber til 31. december 2035, mens forpagtningsaftalen med Niels Knud Eriksen løber til d. 31. december 2030. Midtfyns Golfklub forpagter det hele af Midtfyns Golfanlæg A/S, og står for den daglige drift af anlægget. Både golfklubben og selskabet er baseret på frivillig arbejdskraft fra medlemmernes side. Golfselskabets kapital er fremskaffet ved indskud fra virksomheder og private fra Ringeområdet. Selskabets vedtægter er indrettet, så aktionærerne ikke kan modtage udbytte.
Nærværende projekt anlægges af Midtfyns Golfanlæg A/S og vil indgå i forpagtningsaftalen med Midtfyns Golfklub.

Klubben har ca. 360 medlemmer og er inde i en positiv udvikling. Derudover har vi ca. 3.000 greenfeegæster årligt. For at fastholde og udbygge denne udvikling, vurderer vi imidlertid, at der er behov for at forbedre vores faciliteter. Vi mener, at det er en forudsætning for at fastholde især de yngre medlemmer af klubben, da der ellers vil være en risiko for at de flytter til klubber med bedre faciliteter. Vi mener også at vi kan tiltrække flere medlemmer, dels gennem øget rekruttering ved åbent hus-arrangementer, men også gennem et udvidet samarbejde med de lokale skoler, både folkeskoler og efterskoler.

En undersøgelse fra Dansk Golf Union (DGU) har vist, at de fleste spiller golf for sportens skyld, dvs. for at blive dygtige til at spille golf. Det kræver naturligvis at der findes træningsfaciliteter der gør det muligt at træne de forskellige aspekter af spillet.

Projektbeskrivelse
Projektet omfatter etablering af træningsfaciliteter og opbevaringsfaciliteter til golfudstyr og golfvogne, og er tænkt som to bygninger, den ene bestående af overdækkede træningsfaciliter, og den anden til opbevaringsfaciliteter til golfvogne og golfudstyr.

Placering
Projektet indebærer også at aktiviteterne samles omkring klubhuset, og dermed vil styrke klubmiljøet og det sociale samvær i forbindelse med sporten. Da golfbanen blev anlagt, var det planen at der skulle være klubhus i den store bygning i Golfparken, hvor der også er parkeringspladser. De økonomiske forudsætninger har imidlertid ændret sig, og vi anser det ikke længere for muligt at bygge klubhus i dette område. Derfor vil vi samle aktiviteterne omkring det nuværende klubhus.

I dag ligger træningsfaciliteterne ca. 200 m fra klubhuset, men vi vil vende driving range om, så udslagsstederne ligger tæt på klubhuset. De nuværende udslagssteder er vist som B3 på nedenstående udklip fra lokalplan nr. 84, Ringe Kommune, maj 2006. B2 viser klubhuset, og de nye udslagssteder placeres umiddelbart nordvest for klubhuset. Det vil således stadig være det samme areal der anvendes som driving range.

De nye udslagssteder og opbevaringsfaciliteter til golfvogne og golfudstyr søges etableret på matrikel 1b, Bolteskov By, Ringe (ejet af Faaborg-Midtfyn Kommune), umiddelbart øst for skellet. Se nedenstående skitser. Kommunens Byg-afdeling har vurderet, at etableringen kræver en ændring af lokalplanen, og der er taget kontakt til kommunens Planafdeling herom.

I forbindelse hermed ønsker vi at etablere adgang fra parkeringspladsen hen til klubhuset på den nordlige side af porten. Det indebærer, at der søges om at fjerne ca. 5-7 meter af sten- og jorddige fra klubhuset (porten til greenkeeperområdet) og i nordlig retning. Ansøgningen om digegennembrud er under sagsbehandling i kommunen.

Skitse over ønsket placering af udslagssteder (overdækkede måtter) og opbevaringsrum (buggyskur og bagrum) og sti langs klubhuset.
Skitse over matrikelskel (rød linje) og beskyttet sten- og jorddige (orange linje).

Bygninger

Der bygges som nævnt to bygninger.

Bygningen til træningsfaciliteter vil være et halvtag som er ca. 5 meter bredt og 30 meter langt, dvs. ca. 150 m2. Der vil blive plads til 10 udslagssteder under halvtaget. Det vil være lukket mod vest og åbent mod øst. Desuden etableres et antal ikke-overdækkede udslagssteder. I forbindelse med byggeriet skal driving range i visse områder planeres, og der skal etableres en sti langs klubhuset ud til parkeringspladsen samt hen til udslagsstederne.

Bygningen til opbevaringsfaciliteter består af to dele, dels til opbevaring af golfudstyr og dels parkering til golfvogne. Opbevaringsrummet vil være ca. 17 meter langt og ca. 6,5 meter bredt, dvs. ca. 110 m2. Bygningen isoleres og installeres med strøm så der er mulighed for opladning af eldrevne trolleys. Bygningen til parkering af golfvogne vil være ca. 26 meter langt og 3 meter bredt, dvs. ca. 80 m2. Det vil være et halvtag med åben indgang fra syd og lukket mod nord ud mod driving range. Der installeres strøm til opladning af de eldrevne golfvogne.

Bygningerne placeres så de afløser de eksisterende bygninger, dvs. containerne vest for hegnet og halvtag samt hytten øst for hegnet.

Projektet kan efter behov deles op i tre etaper, og vil i givet fald blive etableret i følgende, prioriterede rækkefølge:
1. Træningsfaciliteter
2. Bagrum
3. Buggyplads

Skitse over træningsfaciliteter, bagrum og buggyplads.

Etablering af opbevaringsrum og parkeringspladser til golfvogne vil også være tilgængelige for alle klubbens medlemmer, og giver tillige mulighed for udlejning af golfvogne til gæster.

Budget
Projektet forventes at koste 1.227.000 kr. i alt. Klubben bidrager selv med 150.000 kr. heraf. Se det vedlagte budget. Desuden søges om medfinansiering fra andre fonde. Hvis der ikke kan opnås finansiering til hele projektet på én gang, planlægges det gennemført i tre etaper:
1. Træningsfaciliteter 380.000 kr.
2. Bagrum 595.000 kr.
3. Buggyplads 252.000 kr.

Midtfyns Golfklub modtager ikke anlægstilskud fra kommunen, men et lokaletilskud, som i 2020 var ca. 28.000 kr.

Fritidsstrategi
Projektet passer godt ind i kommunens ’Strategi for fritids- og friluftslivet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2019-2026’.
I visionen hedder det bl.a.:
Sammen om at skabe de bedste muligheder for et aktivt udeliv og stærke lokale fællesskaber.
I 2026 er vi kendt som ét af Danmarks bedste områder for foreningsliv, et aktivt udeliv og tilgæn-gelighed til mødesteder, der samler fritids- og friluftslivet.
Vi er særlig kendt for:
– de unikke muligheder i og omkring Ø-havet, Bakkerne, samt naturområdet Tarup-Davinde.
– stærke foreningsfællesskaber og mødesteder der samler.
– det lokale samarbejde mellem foreningsliv, skoler og institutioner.
– rummelighed – ved at borgere i alle aldre kan være aktive i fællesskaber, uanset særlige behov.
Projektet bakker netop op om at styrke de ’stærke foreningsfællesskaber og mødesteder der samler’, og desuden at udvikle ’det lokale samarbejde mellem foreningsliv, skoler og institutioner.’
I strategien er der beskrevet fire indsatsområder og hertil mulige handlinger:
1. Foreningsudvikling
Handlinger direkte målrettet en understøttelse og udvikling af foreningslivet.
2. Nye aktiviteter
Sammen med foreninger, lokale virksomheder og/eller
borgere har vi fokus på at igangsætte nye aktiviteter. Særligt fokus på aktiviteter, hvor nye bruger-grupper bliver aktive, og hvor selvorganiserede og organiserede mødes.
3. Mødesteder
Fysiske faciliteter til flere brugergrupper – fra hallen til madpakkehuset i skoven. Vi vil fokusere på faciliteter, hvor det
selvorganiserede og organiserede fritidsliv mødes.
Kan også være events o.l. hvor de forskellige grupper
mødes.
4. Ud i naturen
Handlinger der fremmer muligheden for at dyrke det aktive udeliv.
Projektet understøtter alle fire indsatsområder, idet det bidrager til udvikling af foreningslivet med nye aktiviteter og mødesteder i form af forbedrede fysiske faciliteter, som foregår via et aktivt udeliv.
I strategien lægges der også vægt på handlingernes geografiske spredning i kommunen:
Denne strategi fokuserer dog også på at udvikle det aktive udeliv på Ringeegnen, der har sine primære styrker på entreprenørskab, events/festivaler, friskole- og foreningsliv. Ringeegnen er et vigtigt bosætningsområde, hvor et stærkt foreningsliv og det aktive udeliv er en vigtig parameter i konkurrencen om tilflyttere.
Midtfyns Golfklub er netop et resultat af det entreprenørskab der altid har eksisteret på Ringeegnen, og som det er vigtigt at holde fast i for at tiltrække nye borgere til området.
I forhold til de beskrevne handlinger i strategien understøtter nærværende projekt især punkt B4:
’Flere unge fastholdes og seniorer inkluderes i foreningerne’, beskrevet med nedenstående handlinger
Motion, bevægelse og et samfundsengagerende dannelsesaspekt skal være muligt i alle livsfaser – fra vugge til grav – med særligt fokus på attraktive og involverende tilbud til de unge og senior-gruppen
Understøtte foreninger med elitesport – gode fysiske rammer og muligheder for tilpasning af uddannelse og arbejde er med til at fastholde unge i sporten, og samtidig uddanne sig

Midtfyns Golfklub, d. 30. januar 2021