Loader

Uplejet natur, altså de arealer på golfbanen, som ligger ubehandlet hen, er et ofte diskuteret emne, idet en del spillere risikerer at miste en bold i disse områder. Da vor græsvækst er voldsom pga. den frugtbare jord, er det vanskeligt at udpine jorden med mindre vækst til følge. Derfor har vi i de senere år udvidet arealet på både fairway og semirough via ændrede klippemønstre, således at det bør være nemmere for spillerne at holde boldene på spilleområderne. Det har været på tale at klippe et spor eller to i en lidt højere semirough for at stoppe trillende bolde, som er på vej ud i den uklippede natur. Men da det ved hver klipning vil betyde, at klippemaskinen skal stilles om i højden, har vi fraveget dette tiltag for at spare mandskabstimer.

I 2020 blev den uplejede natur slået i efteråret uden efterfølgende indsamling af hø, hvilket betød, at banen ikke var køn at se på i resten af efteråret, hele vinteren og den første del af foråret. Derfor har Baneudvalget besluttet, at den uplejede natur ikke bliver klippet eller sprøjtet i sæson 2021. Dette betyder et øget ukrudtstryk på hele golfbanen, hvilket vi dog i forvejen er udsat for fra Naturstyrelsens ”grønne” arealer. Hvis dette skal undgås, skal den uplejede natur klippes 4-6 gange på en sæson, og det afklippede græs skal fjernes straks for at neutralisere gødningsværdien. Dette anses for uaktuelt med henblik på økonomi og arbejdstimer.

Det vil være voldsomt maskin- og mandskabskrævende, og det vil desuden efter Baneudvalgets mening efterlade banen fuldstændigt karakterløs. Ydermere vil de mange selvsåede træer og buske nok også ryge i klipperen.

Begrebet ”Kontrolleret afbrænding” har ikke været et argument i sagen, da naboudstykninger nok vil blive voldsomt utilfredse, samt spillerne vil blive efterladt med sorte sko.

Sprøjtning og klimapolitik er store emner i politiker- og folkedebat. Regeringen ønsker Danmark pesticidfrit i år 2030, og Dansk Golf Union ligeså. Baneudvalgets indstilling er, at vi skal følge bedst muligt med. Dvs. at vi begrænser sprøjtning mest muligt i uplejet natur, hvor pletsprøjtning kan blive aktuel. I semirough og på fairway er klippehøjderne sat ned, hvilket betyder, at både mælkebøtter, vejbred, tidsler og kløver på denne måde bekæmpes en del, og hvor formering således mindskes.

Desuden har alle golfbaner pligt til at holde sig under et stadigt lavere pesticidloft, samt at indberette det årlige forbrug til Miljøstyrelsen. Et yderligere incitament til at mindske forbruget er, at priserne på pesticider er stærkt stigende.

Vi vil derfor kun i begrænset grad benytte pesticider Through the green i respekt for naturen, såvel flora som fauna. Vores mål er at fremstå som en grøn bane.

Vi håber, at dette indlæg forklarer tingenes tilstand og navnlig den uplejede naturs højde på Midtfyns Golfklubs arealer. Vi har i den forbindelse indført Lokalregel E-5 til at afhjælpe gener ved mistet bold eller OUB. Se vejledning, som er sat op på opslagstavlen i klubhuset, eller læs mere her.

Baneudvalget