Torsdag den 21. marts 2024 var det tid til at afvikle den årlige generalforsamling i Midtfyns Golfklub. Det foregik som normalt i klublokalet med god opbakning fra medlemmerne. Se referat og beretning og illustrationer i filerne under referatet af generalforsamlingen. Anny Hessellund blev i øvrigt udnævnt til æresmedlem for sin store indsats for klubben. Nyvalgt til bestyrelsen blev Jacob Thomsen og Sten Lunde.

Generalforsamling i Midtfyns Golfklub – referat

Dato: 21. marts, 2024 – Kaholehaven 6 – Klubhuset

Deltagere: Klubbens medlemmer

Referent: Leif Hagelskjær

Velkomst ved klubbens formand, Leif Hagelskjær

Pkt. 1 – Valg af dirigent

Hans Lindstrøm Svendsen blev foreslået og valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt korrekt i forhold til vedtægterne.

Pkt. 2 – Beretning am klubbens virksomhed i det forløbne år

Leif Hagelskjær fremlagde en fyldestgørende beretning.

Ingen kommentarer fra medlemmerne – beretningen taget til efterretning

Pkt. 3 – Godkendelse af det reviderede regnskab

Fremlæggelse af regnskab v/ kasserer Anny Hessellund

Ivar Knoth spurgte til hvad årsagen er til, at lejen af banen kun er faldet med ca. 150.000 kr., mens omkostningen til driften er steget med ca. 300.000 kr. efter at maskinerne i 2022 blev overdraget fra Midtfyns Golfanlæg A/S til klubben.

Bestyrelsen svarede, at banelejen ikke er sat lige så meget ned som svarende til driftsomkostningen, og at det skyldes, at der er et behov for at kanalisere penge over i MGA A/S, for at det bliver muligt at foretage de investeringer i bl.a. bygninger til buggyparkering og opbevaring af golfudstyr som vi gerne vil når lokalplanen bliver godkendt.

Regnskabet godkendt

Pkt. 4 – Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent, indskud og medlemskategorier

Kontingentfastlæggelse:

Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning på 433 kr. pr. år for senior fuldtidsmedlemmer og mindre justeringer for de øvrige medlemskategorier.

Begrundelsen er, at det er et nødvendigt tiltag for at få budgettet for 2024 til at hænge sammen, og at det nye kontingent vil være på niveau med de øvrige fynske klubber.

Formand Leif Hagelskjær fremlagde forslagene.

Der var en debat om størrelsesordenen på kontingentet i klubben og på stigningen i forhold til prisudviklingen i samfundet. Bestyrelsen svarede, at i forhold til 2018 så har kontingentet i klubben ligget lidt lavere end udviklingen i nettoprisindekset.

Forslaget blev vedtaget

Budget fremlagt: Leif Hagelskjær fremlagde et budget med et overskud på ca. 20.000 kr.

I budgettet indgår de vedtagne kontingentstigninger og en forhøjelse af greenfee fra 350 til 400 kr.

Der blev spurgt til om en stigning i greenfeeindtægter på ca. 50.000 kr. ikke er lidt optimistisk, og bestyrelsen svarede, at det er vores bedste bud ud fra en samlet vurdering. Der foreligger ikke statistik over hvor mange greenfeegæster der er på alle de forskellige rabatordninger, og derfor er budgettet på dette område et skøn.

Budget godkendt

Pkt. 5 – Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag

Pkt. 6 – Forslag fra medlemmer

Der var indkommet to forslag fra Dorte og Peter Larsen:

1. Buggy udlejningspriser for medlemmer. Det foreslås at udleje buggys til medlemmerne til en væsentligt reduceret pris, ligeledes at det er muligt at leje buggies for 9 eller 18 huller (man kunne se på modellen fra Fåborg golfklub, hvor leje til 9 huller koster 65 kr. og 18 huller 100 kr.) Begrundelse: Der er +100 medlemmer i MFG som er over 70 år, en del af disse har periodiske skavanker og derfor svært ved at ”gå en golfrunde”, Den nuværende buggyleje er en stor udskrivning oveni et kontingent. I de senere år har nogle af seniorerne investeret i egne buggies og derved forlænget deres medlemskab med nogle år, men en del er også stoppet i klubben selv om de kunne være fortsat nogle år endnu. De økonomiske implikationer for klubben ses ikke at være et problem da det formodes at der vil være en øget udlejning internt, og vi desuden vil kunne holde på nogle medlemmer længere. Bestyrelsens indstilling: Positive overfor forslaget, og er ved at undersøge hvordan det kan håndteres i praksis uden at det bliver for besværligt. Stemt for ensartet pris: 100 kr. uanset hvor mange huller der spilles. Kort frist for booking, da fuldt betalende skal have fortrinsret. Det blev vedtaget at bestyrelsen går videre med forslaget for at finde en brugbar administrativ løsning.

2. Promovering af ”Short game”. Det foreslås at indkøbe udstyr til ”Short game” og at lave og vedligeholde området ved den store puttegreen og indspilsområdet specielt til dette formål. Begrundelse: Der er ikke så megen daglig aktivitet i området, og en satsning på ”short game” med markeringer, scorekort m.v. vil gavne baneudnyttelsen samt være gavnligt for de fleste golferes tekniske niveau. Bestyrelsens indstilling: Udstyret bliver indkøbt til generel træning. Området omkring den ”gamle puttinggreen” er dog ikke optimalt til Short Game. Greenen vil blive ødelagt af nedslagsmærker og den ligger for tæt på hegnet og stien, hvilket kan skabe farlige situationer. Vi kan prøve at topdresse det nuværende hul bedre, men det er bestyrelsens indstilling at der arbejdes videre med området på hul 7. Bestyrelsen fremlagde herefter et forslag om i en forsøgsperiode i juli måned at omlægge banens forløb, således at hul 7 bliver til hul 1 og hul 6 bliver til hul 18. Samtidig forkortes det nye hul1, så der bliver plads til et short game område frem mod hullet i hegnet (på det nuværende hul 7). Forslaget blev vel modtaget af generalforsamlingen og bestyrelsen arbejder videre med det.

Pkt. 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Genvalg til bestyrelsesmedlem:

Leif Hagelskjær

Nyvalg til bestyrelsen:

Jacob Thomsen

Sten Lunde

Nyvalg til 1. suppleant Per Skalshøi og 2. suppleant Christian Ottosen

Pkt. 8 – Valg af 2 revisorer, én økonomisk sagkyndig og suppleant

Genvalg til revisorer:

Allan Lyhr Larsen

Nyvalg til revisor:

Anni Kjærsgård Rasmussen

Genvalg til suppleantposten:

Lars Dall-Hansen

Pkt. 9 – Eventuelt

Bestyrelsen blev opfordret til at kommunikere lidt mere ud, f.eks. i forbindelse med ændringer i udvalgenes sammensætning, og ikke kun på Facebook. Det blev taget til efterretning af bestyrelsen.

Bestyrelsen indstillede Anny Hessellund som æresmedlem i Midtfyns Golfklub for sin helt ekstraordinære indsats for klubben. Det blev modtaget med langvarige klapsalver af generalforsamlingen.